ตราสัญญาลักษณ์และธงอาเซียน
   

     ความหมายของสัญญาลักษณ์
     
มัดต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น คือ แระเทศสมาชิก 10 ประเทศ  ที่รวมตัวกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  อยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดง  สีขาว  และสีน้ำเงิน  แสดงถึงความเป็นเอกภาพ
     ตัวอักษร asean  สีน้ำเงิน  แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง  สันติภาพ  เอกภาพ  และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
               สีแดง       คือ    ความกล้าหาญและสามัคคี
               สีน้ำเงิน    คือ    สันติภาพและความมั่นคง
               สีขาว        คือ    ความบริสุทธิ์
               สีเหลือง    คือ     ความเจริญรุ่งเรือง

 

 
     คำขวัญอาเซียน


วิสัยทัศน์เดียว  อัตลักษณ์เดียว  ประชาคมเดียว
( One Vision , One Identity , One  Community )