อาเซียนก่อตั้งเพื่ออะไร

      อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ   (Bangkok Declaration)    ซึ่งมีการลงนานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่เป็นสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ณ วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์ตามปฏิญญากรุงเทพฯ 7 ประการดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
 2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
 3. ส่งเสริมการร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
 4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการ
  ดำรงชีวิต
 6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 7. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร

าเซียน+3  เป็นการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศ  จีน  เกาหลีใต้  และญี่ปุ่น อาเซียน+6  ก็จะมีประเทศออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  และ อินเดีย เพิ่มจากอาเซียน+3

มารู้จักกับประชาคมอาเซียนกัน

      จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกที่รุนแรง  ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2546 
เหล่าผู้นำอาเซียนจึงได้ร่วมลงนานในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2  เพื่อแสดงความเห็นชอบให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community-AC) และมีการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ขึ้น   โดยมีแบบอย่างมาจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) การจัดตั้งประชาคมอาเซียนนี้จะทำให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันมีความเข้มแข็งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยหวังว่าจะดำเนินการจัดตั้งประชาคมให้สำเร็จภายในปี พ.ศ.2563 แต่เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะทางด้านการเศรษฐกิจ จึงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จภายในปี พ.ศ.2558
       สำหรับแผนการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน  แบ่งออกเป็น 3 เสาหลักที่สำคัญคือ

 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security   Community - APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน    เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน   เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้โดย
 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ
  1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
  3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
  4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
  6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา

กฏบัตรอาเซียน คืออะไร
       กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จัดได้ว่าเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียน มีไว้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15ธันวาคม พ.ศ.2551 หลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมดได้ให้สัตยาบันในกฎบัตรร่วมกัน