หน้าแรก
ยาเสพติด คือ
ประเภทของยาเสพติด
แหล่งที่เกิด

แบ่งตามกฎหมาย

ผู้จัดทำ

 

 

 จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น ๕ ประเภท

๑. ประเภทกดประสาท   ๒. ประเภทกระตุ้นประสาท    ๓. ประเภทหลอนประสาท   ๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ๕  ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้า

 

ลิขสิทธิ์ © 2017 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดทำโดย เด็กชาย อัศวนนท์ บุญธรรมมา เลขที่15 ชั้น2/1 เด็กหญิง ฟ้าใส แจ่มสุข เลขที่28 ชั้น2/1