Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

 

 ว่าที่ร.ต.หญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

 นางดวงเดือน  สัญญะ นางชะนัตร์ตา  ตุุ้มบุตร
   
นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์ นางชลันดา  จันทร์มลฑา
   
 นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย นายทิวา  เรืองศรี