Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

**คลิกตามหัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร**

ประมวลความรู้ กิจกรรมยุวกาชาด

๑. พิธีเปิดการอยู่ค่ายยุวกาชาด

๒. การตรวจเยี่ยม

๓. พิธีหน้าเสาธง

๔. พิธีปิดการอยู่ค่ายยุวกาชาด

๕. การจัดค่ายการจัดค่าย

๖ การแสดงรอบกองไฟการแสดงรอบกองไฟ

๗. กิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษ

๘. งานนำเสนอข้อบังคับ ผอฝ.งานนำเสนอข้อบังคับ ผอฝ.

๙. บรรยายการกาชาดและยุวกาชาด 57บรรยายการกาชาดและยุวกาชาด 57

๑๐. พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของครูผู้สอนพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของครูผู้สอน

๑๑. พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมยุวกาชาดพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมยุวกาชาด

๑๒. หลักสูตรและแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาดหลักสูตรและแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาด