Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู (สําหรับนักเรียน)

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู (สําหรับนักเรียน)

โรงเรียนพิชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 

    คําชี้แจง การประเมินการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยคลิกเลือกลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด

                                                                       

                                                                                               คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน