Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ