Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้ัาหน้าที่การพยาบาล

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้ัาหน้าที่การพยาบาล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ