Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิชัย

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิชัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ