Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ปรับลดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564