Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ