Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2560

              ด้วยโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชั จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2560

              รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคาเครื่องละ 1,415,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่