Get Adobe Flash player

ขอบเขตของงาน (Terms of ReferenceTOR) สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ขอบเขตของงาน (Terms of ReferenceTOR)
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

                                                                                                                     รายละเอียด คลิกที่นี่