Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 นางสาวนวรัตน์  ปฐมเสรีพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 นางสุมาลี  โสดจำปา นางสาคร  ธรรมชัย
 
 นายอนุ  อรคคเดโช นางสาวอุทิศ  มาดบังอ่อน
   
นางสาวสุภาภรณ์  หว่าเกตุ นายณัฏฐพัชร์  ปิ่นโชติกาญจนกุล
   
นางสาวปุณยนุช  พรมเพ็ชร นางสาวทิพรัตน์  มูลมณี
   
นางสาวยุวรัตน์  จันทร์เิติม นางสาวนฤมล  อินฟากท่า
   
นางสาวธีรีศรา  วันมา นายเทพินทร์  จันทร์กระจ่าง