Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

มอบของขวัญแสดงความขอบคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย มอบของขวัญ แสดงความขอบคุณ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูเเละนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตลอดมา