.

เรียนเชิญคณะครูทุกท่านดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียนพิชัยที่ 59/2559 ได้แล้วที่ http://www.phichai.ac.th/phichai/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียนพิชัย

         โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่  ประเภทสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2494  ผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียนพิชัย คือ นายพุ่ม สราญรมย์ และนายเจียร เอี่ยมสกุล
ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายพิศาล  ชัยเพียร  เป็นครูใหญ่  เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีแรกมีนักเรียน 42 คน ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านในเมืองปัจจุบันเป็นที่ดำเนินการสอน  ต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบไม้ชั้นเดียว ขนาด 15 x 39  เมตร  มี 5 ห้องเรียน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2495  และได้ย้ายนักเรียน
ที่อาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านในเมืองมาเรียนที่โรงเรียนพิชัยปัจจุบัน  โดยมีนายศุภชัย  สาชลวิจารณ์  เป็นครูใหญ่  ต่อจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดสร้างสิ่งต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นอีกทำให้โรงเรียน มีสภาพดีขึ้น และได้พยายามขยายพื้นที่ออกไปทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 22  ไร่เศษ
         ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2517 - 2519  เป็นสมัยที่นายแสวง ปิ่นมณี และ นายธงชัย  ทองวัฒนพร เป็นครูใหญ่ได้ทำเรื่องขอที่ราชพัสดุสาธารณประโยชน์ในบุ่งอีกประมาณ 40  ไร่ ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 66 ไร่  2 งาน  10  ตารางวา  สมัยต่อมา นายเมธินทร์  กรอิสรานุกูล เป็นครูใหญ่ ได้ขอซื้อที่ดินเพิ่ม ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดเป็น 68  ไร่  3   งาน  86  ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนพิชัย มีเนื้อที่ทั้งหมด  68  ไร่ 3 งาน  86  ตารางวา
          ปีการศึกษา 2499 มีนักเรียนจบระดับชั้น ม.6 เป็นปีแรก  ปีการศึกษา 2503 ยุบชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2504  ยุบชั้น ม.2  ปีการศึกษา 2505  ยุบชั้น ม.3 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาชาติ  โดยเปลี่ยนเป็นระบบชั้นเรียน 3 ระดับชั้น คือ ม.ศ 1 , ม.ศ 2  และ ม.ศ 3 ต่อมาปีการศึกษา  2522  ได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.1 – ม.ศ.5)  และในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนพิชัยได้เปิดสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติม สาขา พาณิชยกรรม   ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพิชัยได้ยุบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเนื่องจากโรงเรียนพิชัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงเรียนอาชีวะของรัฐหรือเอกชนในพื้นที่ ในระยะทาง 20 กิโลเมตร
           ปัจจุบันโรงเรียนพิชัยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.1 – ม.6) นักเรียนทั้งสิ้น 2,301 คน ห้องเรียน จำนวน 53 ห้องเรียน

 
รูปภาพสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
นายธารา น่วมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย
 

 
 
 
 
พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.191.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 0