Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์โรงเรียนพิชัยปี2562

นโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนพิชัย

          โรงเรียนพิชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ โรงเรียนพิชัย ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

วิสัยทัศน์โรงเรียนพิชัย

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

อัตลักษณ์โรงเรียนพิชัย

“ลูกหลานผู้กล้า พระยาพิชัยดาบหัก ”

เอกลักษณ์โรงเรียนพิชัย

“ลูกพิชัย กล้าหาญ เสียสละ กตัญญู ”

ค่านิยมโรงเรียน

ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณชน มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

พันธกิจโรงเรียนพิชัย

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
 3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. สถานศึกษามีเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy)

 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม บน พื้นฐานความเป็นไทย
 2. สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา