Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายธีรภัทร  สอนอุทัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
   
นายเรวัตร จันทร์แจ่ม นายถนัดกิจ ขวัญแก้ว
   
นายวรวิทย์  เมืองก้อน  นางสาววปุน  ขยัน