Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

ดร.ปัฐมาภรณ์  นรภัทรพิมล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

   

นางนภาศรี ส่ว่างแสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวดวงฤทัย  แก้วพวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารวิชาการ

   

นางสาวสำอางค์  เครื่อนสอน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายธนาพิพัฒน์ชัย  คำไวย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารทั่วไป

8.jpg  

นางนิตยา  ไทยผดุง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารงบประมาณ