Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2565 (18-04-2565)

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2565

อ่านประกาศห้องเรียนพิเศษ

อ่านประกาศห้องปกติ