Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ /๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ /๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างประกาศโรงเรียนพิชัย คลิกที่นี่

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คลิกที่นี่