Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖/ที่ ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖/ที่ ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ