Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายอาณัติ อยู่นัด

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา ว่าที่ ร.ต.อาณัติ อยู่นัด ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟุตบอล (พ 30216) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 2) ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีจำนวน 9 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟุตบอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15/ 82.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด