Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอารีรัตน์ ทองมา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :         รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1

                   รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้รายงาน : นางอารีรัตน์ ทองมา        ตำแหน่ง : ครู           วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สถานศึกษา :    โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ปีการศึกษา :   2561

รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน จำนวน 50 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

          สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าทดสอบที (t- test dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 84.62/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียนรู้รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1                            รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สุขศึกษา1 รหัสวิชา พ31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก