Get Adobe Flash player

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

 

   
 นางสาวณัฐวรรณ  รัตนเสถียร
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ
(งานธุรการกลุ่มงาน)
 นางสาวสมหวัง   ทองเทศ
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
(งานธุรการกลุ่มงาน)
   
นางสาวศกลวรรณ  บุญสิงห์
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
(งานธุรการกลุ่มงาน)
นายทิวา  เรืองศรี
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)
   
นางสาวอันธิกา  ตรีพรม
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
(งานธุรการกลุ่มงาน)
นางสุพิชยวัลย์  บุญชฤทธิ์รักษา
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
(งานการเงิน)
   
นางสาวปนัดชา  คลองตะเคียน
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานธุรการกลุ่มงาน)
นางสาวจิรัฐิกาล  พูลจ่าง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
(งานการเงิน)
   
นางสาวปภัสรา  บัวขาว
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานพยาบาล)
นางสาวรัตมณี แก้วโสภา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
(งานพัสดุ)
   
นายธนาสาร  บุญคง
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานโสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ์)
นางสาวดวงฤทัย  เรืองสุวรรณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
(งานพัสดุ)