Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวธนิตา  แสวงลาภ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอนันต์ ชื่นชม
นางวัฒนา คำแก้ว
   
 นางสาวละอองดาว พรมจวง นายทศพล เหรียญเจริญ
   
 นายบุญลือ หนุนนาค นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์
   
 นายกิตติธัช  แดงแก้ว                           ายภัทรธียศ  รอดเหล็ง

 

 

 

 

 

 

                     
  นางสาวรัตนา  คล้ายชม                                างสาวศศิธร พิลึก