Get Adobe Flash player

นางสาววิไลลักษณ์ ลอบุญ

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226

           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผู้ศึกษา  นางสาววิไลลักษณ์ ลอบุญ                            

ที่ทำงาน โรงเรียนพิชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
39

ปีที่ทำการวิจัย   ปีการศึกษา  2560

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม        วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้มีประสิทธิภาพ/เท่ากับ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 แผน แบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

สรุปผลการศึกษา                                                               

1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.39/84.86 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 16.79 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 25.46 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 18.96 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม วิชา สร้างสรรค์ภาพปะติด ศ20226 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38