Get Adobe Flash player

นางสุรันต์ อินทะปัญโญ

เรื่อง              รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

                  2 มิติ ด้วยโปรแกรม Flash cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน         นางสุรันต์ อินทะปัญโญ

หน่วยงาน        โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ปีที่รายงาน       2560

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Flash cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 26 คน ได้มาโดย

การกำหนดแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Purpose Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Flash cs6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินวัดความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติ

t-test

       ผลการศึกษาพบว่า  

       1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปรแกรม

Flash cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.04/83.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

       2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

2 มิติ ด้วยโปรแกรม Flash cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

       3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Flash cs6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด