Get Adobe Flash player

นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ

ชื่อเรื่อง  :   รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์

                คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ง30201

                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา  :    นางสาวรัชฎาภรณ์   มีเจริญ

ปีการศึกษา :        2560

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เรียนวิชา(เพิ่มเติม) รหัสวิชา ง30201 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 106 คน

                เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มอบหมายให้นักเรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน ทำแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

              ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 88.38 / 86.50 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความพึงพอใจในการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก