ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

        โรงเรียนพิชัย รหัสสถานศึกษา ๑๐๕๓๖๙๐๓๒๗ ตั้งอยู่ เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๓ ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0- ๕๕๔๒-๑๔๐๒ โทรสาร ๐-๕๕๔๒-๑๔๐๖ E-mail: [email protected] เว็บไซต์ : http://www.phichai.ac.th/
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนพิชัย สร้างการเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาสมรรถนะก้าวไกล สร้างนักเรียนพิชัยสู่สากล พันธกิจ

พันธกิจ

            ๑) พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลให้เท่าเทียมกันอย่างมี คุณภาพมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
            ๒) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
            ๓) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ มีสมรรถนะของครูผู้สอน ในศตวรรษที่ ๒๑

เป้าประสงค์

            ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
สามารถเลือกเรียนตามความถนัดและศักยภาพของตนเองเพื่อการศึกษา ต่อและการมีงานทํา
            ๒) โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
            ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ มีสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑

กลยุทธ์

            ๑) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลให้เท่า เทียมกันอย่างมีคุณภาพ
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑
            ๒) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
            ๓) สนับสนุนและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ มีสมรรถนะ ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑

ค่านิยม

            ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นฐานการพัฒนาคุณภาพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

            ลูกหลานผู้กล้า พระยาพิชัยดาบหัก

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

            ลูกพิชัย กล้าหาญ เสียสละ กตัญญู