Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
         โรงเรียนพิชัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลในเมือง หมู่ที่ 3   ถนนพิชัย – บ้านโคน ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด  68 ไร่  3 งาน  86  ตารางวา  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  และอำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีนคร  และอำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย
 
สัญลักษณ์
เป็นรูปหมวกนักรบโบราณมีดาบไขว้อยู่ด้านหลัง หมายถึง หมวกและดาบของพระยาพิชัยดาบหัก
วิสัยทัศน์
          ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
 
พันธกิจโรงเรียนพิชัย
 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานระดับสากล
 2. ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. เสริมสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม วิถีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 5. ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
เป้าประสงค์
 
 1. โรงเรียนมีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานระดับสากล 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 5. บุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ
 6. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลมีภาคีร่วมพัฒนาของทุกภาคในสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียนพิชัย

 
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. จัดการศึกษาโดยยึดหลักความรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
สภาพชุมชน

          อำเภอพิชัย  เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะท้องที่ “ บ้านห้วยคา ” ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่บ้านคลองละวาน ตำบลในเมือง ในอดีตเป็นบ้านเกิดของ “พระยาพิชัยดาบหัก” วีรบุรุษของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากสินมหาราช สภาพภูมิประเทศของอำเภอพิชัย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่าน  มีป่าไม้เตี้ยขึ้นอยู่ทั่วไป ด้านตะวันออกของอำเภอมีสภาพเป็นพื้นที่ราบจรดภูเขา สภาพดินเป็นดินปนทราย  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง เป็นต้น
          อำเภอพิชัยอยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ ประมาณ  45  กิโลเมตร โรงเรียนพิชัยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลในเมืองใกล้ชุมชนตลาด สถานีรถไฟและมีรถยนต์โดยสารตลอดเวลาทำให้การเดินทางสะดวก   ทั้งทางรถไฟ และรถยนต์ ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อม โรงเรียนพิชัยเป็นศูนย์กลางการให้บริหารทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ มีองค์กร ชุมชน และประชาชน  มาขอใช้บริการสถานที่ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนพิชัยมีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพิชัยจำนวนมากทุกปี

         ปัจจุบัน โรงเรียนพิชัย เป็นศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของจังหวัดอุตรดิตถ์  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย  มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอพิชัย เช่น  งานจักสาน การนวดแผนโบราณ การทำยาสมุนไพรรักษาโรค ดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ มังคละ กลองยาว เป็นต้น และมีวิทยากรท้องถิ่น เช่น การร้อยมาลัย  การประกอบอาหารของท้องถิ่น งานประดิษฐ์ เป็นต้น