Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน
        

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

220

231

451

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

214

234

448

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

195

249

444

รวม

629

714

1,343

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

87

161

248

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

88

162

250

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

114

160

274

รวม

289

483

772

รวมทั้งสิ้น

992

1,266

2,115

**ข้อมูล 10  มิถุนายน  2558**
 
ข้อมูลบุคลากร
 

ตำแหน่ง

จำนวนข้าราชการครู

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

0

1

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2

2

4

ครู อันดับ คศ. 4

0

1

1

ครู อันดับ คศ. 3

10

22

32

ครู อันดับ คศ. 2

12

29

41

ครู อันดับ คศ. 1

7

16

23

ครูผู้ช่วย

1

1

2

พนักงานราชการ

2

1

3

ลูกจ้างประจำ

4

0

4

ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.)

2

3

5

ลูกจ้างชั่วคราว (งบบำรุงการศึกษา)

16

10

26

ครูชาวต่างชาติ

3

2

5

รวม

60

87

147

**ข้อมูล 20 กันยายน  2558**