Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายโฆษิต  สื่อสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอุษา  จาดเรือง นายประดิษฐ์  เดชพรม
   
 นายสวราชย์  มีเจริญ นายฐิติ  วรินทรีย์
   
นางสาวรัชดา ทองอ้วน
 นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
 
นายมานพ ดีอุดม นางสาวปอยขวัญ  เขมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวสมหวัง  ทองเทศ นางสาวณัฐวรรณ  รัตนเสถียร

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวอันธิกา  ตรีพรม