Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 นางอุษา  จาดเรือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทอง นางอนันต์ ชื่นชม
   
 นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา นางวัฒนา คำแก้ว
   
 นายทศพล เหรียญเจริญ นายบุญลือ หนุนนาค
   
 นางสาวละอองดาว พรมจวง