Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายธารา  น่วมศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย

              

         นางชวนชอบ จิสัณฑนนท์

      รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย

                 นางนภาศรี สว่างแสง

           รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย

            

         นายชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอม

         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย

                 นายธีระยุทธ เกตุมี

        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย