Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นายจลัญ  อินตายวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย

นางชวนชอบ จิสัณทนนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายชะเริงพจน์ พัดจันทร์หอม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางนภาศรี ส่ว่างแสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีระยุทธ เกตุมี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ