Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียนพิชัย

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนพิชัย เนื่องสำเร็จหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู