Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพิชัย ขอเลื่อนการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 
จาก วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็น วันที่ 17 มีนาคม 2560 
-เวลา8.30น. นักเรียนต้องเข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อรับฟังข้อชี้แจง
-เวลา 9.00น. พบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียน เพื่อรับผลการเรียน
และนักเรียนที่ไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน และดำเนินการแก้ไขผลการ