Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

น้ำหนักคะแนนของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย

Download