Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

 

   
นางสาวศกลวรรณ  บุญสิงห์
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนิภาพร  ไตต่อผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   
นางสาวปนัดชา  คลองตะเคียน
 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวจิรัฐิกาล  พูลจ่าง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   
นางสาวปภัสรา  บัวขาว
 เจ้าหน้าที่งานพยาบาล
นายวัฒนา  สิงห์เหม
 เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์