Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวธนิตา  แสวงลาภ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอนันต์ ชื่นชม
นางวัฒนา คำแก้ว
   
 นางสาวละอองดาว พรมจวง นายทศพล เหรียญเจริญ
   
 นายบุญลือ หนุนนาค นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์
 
 นายกิตติธัช  แดงแก้ว                           นางสาวรัตนา คล้ายชม
                       
  นางสาวศศิธร  พิลึก