Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวธนิตา  แสวงลาภ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทอง นางอนันต์ ชื่นชม
   
 นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา นางวัฒนา คำแก้ว
   
 นายทศพล เหรียญเจริญ นายบุญลือ หนุนนาค
   
 นางสาวละอองดาว พรมจวง                    นางสาวละอองดาว พรมจวง