Get Adobe Flash player

เอกสารราชการต่างๆ

การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Championship 2017

 เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนพิชัยได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์
รายการ World Robot Thailand Championship 2017 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ผลปรากฏว่าโรงเรียนพิชัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในรายการ Sumo Senior รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้แก่ 1. นางสาวอภิชญา เชื้อประเสริฐ 2.นางสาวธนพร เรียงใหม่ ครูผู้ควบคุมทีม ได้แก่ นางชลันดา จันทร์มลฑา
,นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์ และ นายทิวา เรืองศรี   สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมโรงเรียนพิชัย เป็น 1 ใน 6 ทีม
ที่ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในนามตัวแทนประเทศไทย 
ในรายการ World Robot Championship 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560